Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

UNIT PEMBANGUNAN ORGANISASI

 • Melaksana kajian semula program dan aktiviti jabatan dan agensi-agensi;
 • Menjalankan kajian dan perakuan cadangan penyusunan semula agensi-agensi JWP;
 • Menjalankan kajian keperluan dan pewujudan jawatan baru;
 • Merancang pembangunan organisasi Jabatan (succession planning);
 • Menjalankan kajian cadangan pemansuhan jawatan dan penggredan semula jawatan;
 • Mengumpul, menyedia dan menyelaras maklumat perjawatan JWP dan agensi;
 • Melaksana kajian skim perkhidmatan di JWP dan agensi; dan
 • Menjalankan naziran perjawatan di JWP dan agensi

UNIT HRMIS

 • Menyelaras dan memantau perlaksanaan HRMIS di peringkat Jabatan dan agensi, khususnya aktiviti-aktiviti prapelaksanaan, semasa pelaksanaan dan selepas pelaksanaan sesuatu modul/ submodul HRMIS;
 • Memastikan semua data asas HRMIS disahkan (Group Verifier) dan sentiasa kemas kini;
 • Melantik pemilik proses dari kalangan pegawai-pegawai Pengurusan Sumber Manusia bagi setiap modul yang telah dilaksanakan mengikut Pekeliling Perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam;
 • Sebagai point of reference kepada pengguna agensi dalam pelaksanaan HRMIS;
 • Bertindak sebagai Meja Bantuan HRMIS (Helpdesk Level 0) iaitu menyelesaikan masalah/ aduan pengguna di Jabatan dan agensi berkaitan pengoperasian aplikasi HRMIS;
 • Menguruskan latihan aplikasi HRMIS kepada pengguna dan membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di Jabatan dan agensi-agensinya;
 • Bertindak sebagai urusetia kepada Jawatankuasa Pemandu, Jawatankuasa Pelaksanaan, Pasukan Teras dan Pasukan Jaguh di peringkat Jabatan dan agensi-agensi seliaannya;
 • Menyelaras penyediaan infrastruktur yang diperlukan seperti kemudahan tapak capaian/ bilik, pendawaian punca kuasa dan rangkaian bagi pelaksanaan HRMIS;
 • Bertindak sebagai pusat rujukan data agensi (melalui Sistem EIS yang dijana oleh Bahagian Pengurusan Maklumat, JPA); dan
 • Menyediakan laporan status pelaksanaan dan bilangan login HRMIS di peringkat Jabatan dan agensi dari semasa ke semasa.

UNIT KOMPETENSI

 • Merancang program latihan Jabatan;
 • Membangunkan kurikulum dan program latihan Jabatan;
 • Menjalankan program-program latihan peringkat Jabatan;
 • Menyelaras penyertaan kursus berjadual anjuran institusi latihan awam dan swasta;
 • Menyelaras penyertaan JWP bagi kursus di luar negara;
 • Mengurusetiakan Jawatankuasa Penyelarasan Latihan Jabatan dan Agensi;
 • Menyediakan Laporan–laporan latihan;
 • Mengemaskini pangkalan data latihan Jabatan;
 • Menyediakan Perancangan Strategik Pembangunan Sumber Manusia;
 • Merancang, menyelaras dan melaksana Peperiksaan Jabatan;
 • Merancang dan mengendalikan pelaksanaan PTK JWP;
 • Bertindak sebagai perwakilan Jabatan dalam Lembaga Penilaian Kompentensi Agensi-Agensi JWP;
 • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan PTK peringkat Agensi;
 • Mengemaskini pangkalan data peperiksaan dan PTK Jabatan (bank soalan);
 • Menyediakan Laporan peperiksaan dan PTK;
 • Memberi Khidmat Nasihat berkaitan kompentensi.

UNIT DARJAH KEBESARAN & FUNGSI KHAS

 • Menguruskan fungsi-fungsi khas Menteri Wilayah Persekutuan yang termaktub di dalam Akta Fungsi-fungsi Menteri 1969 (Pindaan 2004) seperti perintah tahanan oleh yang di-pertuan Agong di bawah Kanun Tatacara Jenayah;
 • Menguruskan pencalonan untuk pengurniaan pingat/ darjah kebesaran ke peringkat Persekutuan/Negeri;
 • Menguruskan urusan perlantikan jawatan-jawatan dan perkara-perkara pentadbiran di bawah Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 (Akta 190);
 • Melaksanakan urusan-urusan perlantikan jawatan-jawatan dan perkara-perkara pentadbiran di bawah Akta Perbadanan Putrajaya 1995 (Akta536);
 • Menguruskan urusan perlantikan jawatan-jawatan dan perkara-perkara pentadbiran di bawah Akta Perbadanan Labuan 2001(Akta 609).

UNIT PENGURUSAN PRESTASI

 • Merancang dan menyelaras urusan kenaikan pangkat pegawai dan kakitangan JWP;
 • Mengurus pinjaman/ tukar perkhidmatan dan pertukaran sementara;
 • Melaksanakan urusan tatatertib personel JWP;
 • Menyelaras urusan pengisytiharan harta personel;
 • Mengurusetiakan Panel Pembangunan Sumber Manusia JWP.

UNIT PERKHIDMATAN

 • Merancang dan mengurus pengisian jawatan di bawah perwakilan kuasa SPA;
 • Melaksanakan urusan pengesahan dalam lantikan, pengesahan jawatan dan pemberian taraf berpencen;
 • Merancang dan mengurus penempatan personel Jabatan;
 • Mengurus dan memproses permohonan ke luar negeri;
 • Mengurus pencen dan penerimaan faedah persaraan;
 • Mengurus cuti personel berdasarkan Perintah Am Bab C;
 • Melaksanakan Penyelarasan Gaji;
 • Menyelaras dan memproses urusan tanggung kerja.

UNIT PENGURUSAN PSIKOLOGI

 • Melaksanakan dasar perkhidmatan psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia bagi membangunkan pegawai-pegawai di jabatan yang berintegriti dan berprestasi tinggi;
 • Mengaplikasi penyediaan psikologi dalam aspek penilaian personel, pembangunan personel, penyelidikan psikologi, dan intervensi melalui program-program psikologi dan kaunseling;
 • Melaksanakan Dasar-dasar Perkhidmatan Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Melalui Pendekatan Pembangunan, Pencegahan Dan Pemulihan;
 • Merancang Dan Melaksana Keperluan Perkhidmatan Psikologi Di Jabatan;
 • Memastikan Pelaksanaan Dan Keberkesanan Perkhidmatan Psikologi Di Jabatan;
 • Menyampaikan Perkhidmatan Psikologi Berdasarkan Kod Etika Kaunselor Dan Psikologi.