Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN PERANCANGAN STRATEGIK

UNIT PERANCANGAN BANDAR

 • Menyelarasurusan berkaitan Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 (Akta 267)bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan;
 • Menyelaras urusan berkaitan Kaedah-Kaedah di bawah Akta 267 dan Akta 172;
 • Memantaudan menyelaras proses penyediaan pelan pembangunan di bawah peruntukan Akta 267 dan rancangan pemajuan di bawah peruntukan Akta 172;
 • Menyelaras pemantauan isu-isu dalam penyediaan rangka pelaksanaan Dasar Pembangunan Semula Bandar;
 • Menyelarasmaklum balas berkaitan kajian-kajian, garis panduan-garis panduan dan perkara-perkara yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan DesaSemenanjung Malaysia; dan
 • Menyelaras urusan berkaitan Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) di bawah Akta 172.

UNIT PENGURUSAN TANAH

 • Menyelaras dan menyediakan maklum balas bagi penyewaan dan pajakan tanah milik atau tanah rizab Persekutuan;
 • Menyediakan input terhadap pengambilan tanah bagi tujuan pembangunan ekonomi, perumahan dan sebagainya;
 • Menyelaras hal ehwal pengurusan tanah bagi tujuan awam seperti tapak perkuburan awam, rumah ibadat dan lain-lain;
 • Mengurus permohonan tapak-tapak warisan bagi tujuan pewartaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645);
 • Menyelaras perancangan Cukai Kadaran oleh agensi di Wilayah Persekutuan; dan
 • Urus Setia Jawatankuasa Khas Rumah Ibadat Bukan Islam.

UNIT PROGRAM KHAS (KEBERSIHAN DAN GELANDANGAN)

Aspek Khidmat Perbandaran (Hal Ehwal Kebersihan dan Pengurusan Sisa Pepejal)

 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Task Force Kebersihan Wilayah Persekutuan;
 • Mengadakan lawatan Turun Padang (TUPA) YB Menteri/KP/TKP;
 • Mengadakan pemantauan program-program kebersihan di Wilayah Persekutuan;
 • Menyelaras Program Gotong Royong 13 Kawasan Parlimen di Wilayah Persekutuan;
 • Menyelaras dan mengadakan naziran kebersihan di Wilayah Persekutuan;
 • Mengadakan Program Clean Walk dan School Outreach Programme For Cleaning Campaign;
 • Mengadakan program kempen kebersihan bersama media; dan
 • Menyelaras dan mengadakan 'engagement' dengan persatuan penjaja, Badan Bukan Kerajaan dan 'stakeholders'.

Aspek Penyelarasan Isu Gelandangan dan Lain-lain

 • Merancang, menyelaras dan menggubal dasar mengenai isu gelandangan di Wilayah Persekutuan;
 • Mengenalpasti isu dan cabaran dalam menangani isu gelandangan di Wilayah Persekutuan;
 • Merancang dan menjalankan kajian mengenai profiling gelandangan di Wilayah Persekutuan;
 • Menyedia, mengumpul dan menganalisis data dan maklumat mengenai gelandangan di Wilayah Persekutuan;
 • Merancang,menyelaras dan menyediakan dasar dan garis panduan ke atas aktiviti yang dijalankan oleh NGO untuk golongan gelandangan di Wilayah Persekutuan;
 • Mengadakan lawatan TUPA bersama YB Menteri/KP/TKP dan membuat pelaporan;
 • Mengadakan program 'engagement' dengan Agensi Kerajaan, Badan Bukan Kerajaan dan golongan gelandangan;
 • Menyelarasdan memantau pengoperasian Pusat Gelandangan (Pusat Transit GelandanganKL, Pusat Khidmat Gelandangan KL dan cadangan pengambilan tanah di ChowKit);
 • Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengurusan Gelandangan Kuala Lumpur merangkap Jawatankuasa Tadbir Urus Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur; dan
 • Menyelaras program pengurusan risiko JWP.