Portal Rasmi Jabatan Wilayah Persekutuan

-
-
- - - - - - - - - Data Projek RUMAWIP Yang Telah Dilancarkan
-
- - -
-
Sebutharga & Tender -
 

bahagian

SEKSYEN DASAR DAN ANTARABANGSA

UNIT DASAR DAN PERUNDANGAN

 • Meneraju penggubalan dasar berhubung core business Jabatan (Think Tank);
 • Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dasar dan Strategi;
 • Menilai dan menambah baik dasar serta garis panduan sedia ada berasaskan 'best practices' dan 'benchmarking';
 • Menggubal Pelan Strategik Jabatan dan memantau pelaksanaan;
 • Menyelaras input bagi penggubalan Rancangan Malaysia Lima Tahun;
 • Mengurusdan menyediakan maklum balas bagi keputusan mesyuarat majlis peringkat Negara, Memorandum Jemaah Menteri, draf dasar dan garis panduan yang disediakan oleh Kementerian lain;
 • Menyelaras aspek dasar dalam proses penggubalan dan pindaan undang-undang bagi Wilayah Persekutuan termasuk akta, undang-undang kecil, kaedah dan peraturan;
 • Menjalankan kajian khas dan kajian awal terhadap isu-isu berkaitan dasar di Wilayah Persekutuan mengikut arahan semasa;
 • Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan peraturan (RIA); dan
 • Menyelaras Program OBB JWP.

UNIT HAL EHWAL ANTARABANGSA

 • Merancang dan mengurus hubungan kerjasama dua hala dan pelbagai hala di peringkat antarabangsa;
 • Merancang dan mengurus penyertaan JWP dan agensi di dalam program dan aktiviti pertubuhan serantau dan antarabangsa;
 • Menyelaraspermohonan untuk bantuan kewangan dan kepakaran dari pertubuhan serantau dan antarabangsa bagi tujuan kajian dan capacity building;
 • Menyelaras input mengenai dasar, aktiviti dan program JWP bagi tujuan taklimat kepada pelawat antarabangsa (in-bound);
 • Menyelaras lawatan-lawatan JWP keluar negara di peringkat Menteri dan pegawai pengurusan tinggi (out-bound); dan
 • Mengurus maklum balas hal ehwal antarabangsa yang melibatkan JWP.